Pokrok v genetice nosnic

Zlepšení produktu
Základem šlechtitelského programu Hendrix Genetics jsou šlechtitelské farmy ve Francii, Nizozemí a Kanadě, kde je umístěn rozsáhlý genetický fond a zajištěna plná biologická bezpečnost.
Naše šlechtitelská společnost nabízí čtyřliniové hybridy, kteří umožňují chovatelům nejvyšší ekonomický efekt a dalším cílem je u nich dosáhnout maximálního heterózního efektu.
Jsou to nosnice, které jsou během života schopné produkovat velké množství vajec s požadovanou velikostí, kvalitou, a s co nejvyšším možným ekonomickým přínosem.

Hlavní faktory určující míru zlepšení produktu jsou:

  • Počet zvířat, které můžete použít pro selekční účely, a množství jedinců, které využijete pro příští generaci (selekční intenzita).
  • Jak jsou shromažďovány informace, na kterých je založena selekce (přesnost).
  • Způsoby pozorování jsou rozloženy do různých měřítek (variace).
  • Doba, která je potřebná k tomu, aby se zjistil efekt zlepšení na úrovni čistých linií, z kterých pak vychází konečný produkt (generační interval).

Faktory, které určují, zda jde zlepšení produktu správným směrem:

  • Způsob, jakým je stanoven šlechtitelský cíl (nesmírně důležité jsou informace z trhu).
  • Jak úspěšně pomocí selekce dosahujeme šlechtitelského cíle

Stanovení potenciálu
Genetika nosnic je o stanovení genetického potenciálu z pohledu všech podstatných znaků.
Jedině jedinci s nejvyšším genetickým potenciálem jsou těmi nejlepšími.
Abychom poznali genetický potenciál každého zvířete, tak musí být všechny čisté linie ustájeny v individuálních klecích. To při nutnosti vysoké intenzity výběru vyžaduje potřebu obrovských halových kapacit.
Další otázky, ke kterým dochází při chovu nosnic, jsou například, že neznáme skutečnou užitkovost nosnic až do konce snáškového cyklu (zejména životaschopnost, persistenci snášky a kvalitu skořápky). Tyto údaje jsou nutné pro další selekci.
Pro šlechtitelský program Hendrix Genetics jsou priority výběru následující: 
Velmi důležitá je selekce na produkci vajec. Neaplikuje se selekce na ranost snášky. Vrchol snášky je už téměř na maximální úrovni, takže zde lze očekávat již pouze malé zlepšení.

Význam vytrvalosti
Největší selekční tlak je na vytrvalost (persistenci) ve snášce. Velikost vajec a tělesná hmotnost jsou optimální, takže v těchto parametrech nelze očekávat žádné změny, ale vysokou prioritou výběru je kvalita vajec (pevnost a barva skořápky, vnitřní kvalita vajec).
Jelikož životaschopnost je důležitým rysem, je na tuto vlastnost kladen nepřetržitý vysoký selekční tlak.
Genetické zlepšení v konverzi krmiva probíhá prostřednictvím zvýšením produkce vaječné hmoty a nikoli snížením příjmu krmiva.
Vzhledem k tomu, že strategií je mít vyvážené zaměření na vlastnosti rodičovských hejn a vlastnosti konečného produktu, existuje ještě prostor u rodičovských hejn ve zlepšení líhnivosti.
Všechna dříve zmíněná měření jsou prováděna za ideálních podmínek v hale s čistými liniemi za přísných opatření biosekurity, prvotřídní kvalitou krmiva a vody, aby se pro každého jedince vytvořily stejné podmínky prostředí pro spravedlivé genetické hodnocení a pro produkci těch nejlepších zdravých prarodičovských hejn.

Rozdílné testovací podmínky
Chovy nosnic, které produkují mnohdy v terénních podmínkách, kde je velký terénní tlak na choroby, chované v odlišném klimatu, ve vyšší hustotě osazení, s různým krmivem a ošetřovatelskou péčí, je proto zapotřebí testovat v různých podmínkách po celém světě.
Kohouti nesnáší vejce, ale genetici stále chtějí vědět, jaké geny tyto jedinci mají. To přináší výsledek u jejich potomků, a proto obrovské množství kříženců jsou testovány v terénních podmínkách.
Další výhodou tohoto opakovaného testování je skutečnost, že se také měří "kombinovaná schopnost" nebo "heterosa" u jednotlivých čistokrevných samců.
Všechna shromážděná data musí být zpracovávána a vyhodnocována na šlechtitelské hodnoty pro každého jednotlivce a pro každý zvažovaný znak.
K tomu všemu je zapotřebí obrovská databáze a bezchybné počítačové zpracování. 
Zadávání dat proto vyžaduje velmi promyšlenou infrastrukturu.
Společnost Hendrix Genetics používá v šlechtitelském programu systém BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). Tento nástroj má za úkol vyhodnotit všechny údaje o čistých liniích a křížencích dle jednotlivých chovatelských hodnot pro každý znak. Tato statistická metoda umožňuje šlechtitelovi napravit několik negenetických vlivů (jako je různý týden líhnutí, farmy a číselné řady) a bere v úvahu kompletní strukturu rodokmenu.
Hendrix Genetics neustále investuje do svého šlechtitelského programu a nově začal výzkumný projekt na robustnost. Jedná se o spolupráci mezi chovateli drůbeže Hendrix Genetics, výzkumným centrem univerzity ve Wageningenu, výzkumným ústavem společnosti Nutreco a společností  Service XS .
Cílem projektu je vyvinout nové techniky, které mohou být použity při šlechtění ke zvýšení odolnosti nosnic.
Robustnost je schopnost udržovat slepici v kondici, i když ustájení, klima, výživa nebo biologická bezpečnost nejsou optimální.
Za tímto účelem se fyziologický, etologický a imunologický výzkum provádí na řadě čistých linií i kříženců.

Od čistých linií po rodičovských chov
Od zvířat v čistých linií po rodičovské chovy musí být nové generace líhnuty v oddělených líhních, ustájeny na samostatných farmách a vždy odděleně přepravovány. Podmínkou je udržení velmi přísné biologické bezpečnosti.
Obecně jsou zapotřebí dostatečné výrobní kapacity, aby bylo možné dodávat všem zákazníkům požadovaný produkt v požadovaném množství a v nejlepší kvalitě.

Závěr
Pro provozování šlechtitelského programu jsou nezbytné rozsáhlé investice a přísná biologická bezpečnost je klíčovým faktorem pro dodávku produktů té nejvyšší kvality.
Správné šlechtitelské cíle a genetické zlepšení jsou klíčem k úspěšnému šlechtitelskému programu.
Společnost Hendrix Genetics neustále aktualizuje svůj vědecký, ale i praktický šlechtitelský program pro všechny své produkty se zaměřením na produkci vajec (zejména na vytrvalost ve snášce), kvalitu skořápky, vnitřní kvalitu vajec, konverzi krmiva a životaschopnost nosnic.